Rankontre PS 37Q Fanmi an!

Chè fanmi nan lekòl la Cynthia Jenkins,

Mwen vle cho akeyi ou nan ane lekòl la 2020-2021. Kòm nouvo direktè lekòl PS 37Q, se plezi mwen sensè pou mwen travay avèk estaf devwe nou yo ak kominote a pou ede bay chak elèv yon bon kalite eksperyans edikatif ki enspire e motive yo pou yo vin aprann tout lavi yo ak kontribitè k ap pran swen yo nan sosyete nou an.

Nou pran angajman pou amelyore siksè elèv yo atravè kolaborasyon avèk tout moun ki gen enterè yo. Objektif nou se bay yon anviwònman pozitif ak ankourajan ki satisfè bezwen endividyèl chak elèv akademikman, emosyonèlman ak sosyalman.

Fanmi, pwofesè, anplwaye sipò, manm kominote a, ak administrasyon tout jwe yon wòl nan ede elèv nou yo devlope ak reyisi. Ansanm, nou ka fè yon diferans pozitif. Yon patenarya solid ant kay ak lekòl favorize pi gwo siksè pou chanpyon elèv nou yo. Kòm nou tout konnen, "Li pran yon ti bouk ogmante yon timoun."

Se yon onè pou patnè avèk ou e mwen ankouraje w kontakte m 'pou pataje Sur kontinye chemen nou yo devlope lidè nan demen. Mwen swete fanmi ou, ak espesyalman elèv ou a, gwo siksè ane lekòl sa a ak apre.

Lakisha Jacobs,

Direktè